รายวิชาที่ 6 การสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์

รายวิชาที่ 6 การสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ

โดย อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์
6.การสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ
- การสื่อสาร การพูด การอ่าน การเขียน ไทย
- คำศัพท์ทางการแพทย์
- คำศัพท์โรค
7. สุขศึกษาและการช่วยการพยาบาล
- การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
- การวัดสัญญาณชีพ
- การทำแผลและการตัดไหม
- การให้อาหารทางสายให้อาหาร
- การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
- การใช้ความร้อนและความเย็นเพื่อการบำบัด
- การเช็ดตัวเพื่อลดไข้
- การสวนปัสสาวะ
- การสวนอุจจาระ
- การสวนล้างช่องคลอด
- การเตรียมผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด
- การให้ออกซิเจน
- การดูดเสมหะ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเภสัชวิทยา
- ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์
- การเก็บสิ่งส่งตรวจ
- ความรู้เกี่ยวกับรังสีเทคนิค