รายวิชาที่ 5 ความรู้เบื้องต้นกายวิภาคศาสตร์ อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์

รายวิชาที่ 5 ความรู้เบื้องต้นกายวิภาคศาสตร์

โดย อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์
6.การสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ
- การสื่อสาร การพูด การอ่าน การเขียน ไทย
- คำศัพท์ทางการแพทย์
- คำศัพท์โรค
5. กายวิภาคศาสตร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา