รายวิชาที่ 4 ความรู้เบื้องต้นการปฐมพยาบาล อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์

รายวิชาที่ 4 ความรู้เบื้องต้นการปฐมพยาบาล

โดย อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์

4.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

- การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น