รายวิชาที่ 1 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์

รายวิชาที่ 1 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

โดย อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์
3. การดูแลผู้สูงอายุ
- การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ
- การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
- โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
- การขับถ่ายในผู้สูงอายุ
- การพักผ่อน นอนหลับ ในผู้สูงอายุ
- สติปัญญาและการรับรู้ในผู้สูงอายุ
- โรคที่พบในผู้สูงอายุ
- การดูแลกิจวัตรประจำวัน
- การทำความสะอาดปากและฟัน
- การอาบน้ำบนเตียง
- การสระผมบนเตียง
- การทำเตียงชนิดต่างๆ
- การเสริฟหม้อนอน
- การทำความสะอาดอวัยวะเพศภายนอก
- การช่วยเคลื่อนไหวบนเตียง
- การจัดท่านอน
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การบริการเพื่อความประทับใจ
- แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
- มารยาทสัมพันธ์
- มนุษยสัมพันธ์
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน